Προβολή ανακοίνωσης

Home

Συνεδρίαση Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης
19/03/2019

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης θα συνεδριάσει την ΤΕΤΑΡΤΗ 27-3-2019 και ώρα 12:00, για να εγκρίνει την έναρξη Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να παρευρίσκονται σε διαθέσιμη αίθουσα κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα για να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες. Η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων ή των εκπροσώπων τους, είναι υποχρεωτική.

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στην γραμματεία του τμήματος όλα τα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή:

βεβαίωση (από το Μητρώο) ότι πληρούν τις προϋποθέσεις,
αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη (βλ. διεύθυνση παρακάτω),
σύμβαση εργασίας[1] εις τριπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το φορέα απασχόλησης και τον φοιτητή (πρωτότυπα, όχι φωτοαντίγραφα),
όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στη διεύθυνση

http://www.cs.teilar.gr/CS/Practice.jsp

Σημειώνεται ότι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης για το τμήμα μας υπάρχουν στο e-class.teilar.gr (απαιτείται εγγραφή στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ).


[1] Προσοχή! Οι συμβάσεις για απασχόληση στο ΤΕΙ και εκτός ΤΕΙ είναι
διαφορετικές!